FUNDACJA

STATUT

FUNDACJI RECYKLINGU PAPIERU I OCHRONY ZASOBÓW LEŚNYCH

§1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Recyklingu Papieru i Ochrony Zasobów Leśnych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Elżbietę Urszulę Tekieli zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A numer 4145/2016 sporządzonym przed notariuszem Romaną Gruskoś w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy Al. Grottgera 1, w dniu 5 listopada 2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Środowiska.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może:
  • tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
  • tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§4.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może również używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5.

Celami Fundacji są:

 1. Promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekologicznego Polski.
 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy.
 4. Promowanie działań polegających na aktywnym segregowaniu makulatury celem jej dalszego przetworzenia.
 5. Propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa oraz ekoturystyki.
 6. Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji.
 7. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w dziedzinie odzysku i recyklingu odpadów.
 8. Popularyzowanie idei zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych.
 9. Wspomaganie przedsiębiorców prowadzących działalność proekologiczną.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, w tym szkoleń dla osób fizycznych i podmiotów prawnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz aktywnego recyklingu odpadów.
 2. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej podmiotom przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji, a także angażowanie sektora biznesu dla realizacji celów Fundacji.
 3. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, map i atlasów, wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych.
 4. Analizę systemową potrzeb i doradzanie rozwiązań w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych, przetwarzanie danych, prowadzenie portali internetowych, publikowanie i udostępnianie baz danych i innych publikacji elektronicznych.
 5. Pozyskiwanie dla idei ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego środowisk zawodowych oraz młodzieży.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami statutu.

§7.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników administracyjnych oraz merytorycznych dla realizacji celów statutowych.

§8.

 1. Na realizację celów wybranych przez Fundację, Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski fundacji.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  • Prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Darowizn, spadków, zapisów, subwencji,
  • Dotacji, grantów i dofinansowań,
  • Zbiórek, imprez publicznych, loterii,
  • Majątku Fundacji.
 3. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów Fundacji.

§9.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

§10.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  • PKD 17.12.Z – Produkcja papieru i tektury;
  • PKD 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
  • PKD 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet;
  • PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  • PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  • PKD 33.11.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
  • PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
  • PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
  • PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
  • PKD 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych;
  • PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
  • PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
  • PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
  • PKD 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
  • PKD 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
  • PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażania sanitarnego;
  • PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
  • PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  • PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  • PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
  • PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
  • PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
  • PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • PKD 68.32.Z – Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  • PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja;
  • PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  • PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
  • PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  • PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  • PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  • PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
  • PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 77.29.Z – Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  • PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  • PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach;
  • PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
  • PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  • PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  • PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  • PKD 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

§11.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. W Zarządzie Fundacji może zasiadać jej Fundator.
 3. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią wspólną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. W skład pierwszego Zarządu Fundator Fundacji powołuje:
  • Elżbietę Urszulę Tekieli – funkcja: Prezes Zarządu.

§12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§13.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały.

§14.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Fundator – Elżbieta Urszula Tekieli

Duston Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Makuszyńskiego 22a

31-752 Kraków

NIP: 6783163909

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00